Realizacja wysyłek: 1 dzień roboczy

Czas dostawy: 2-3 dni robocze

Wersja Polskojęzyczna

OBCHODNÍ PODMÍNKY [BT Team]

I. Základní ustanovení

 • Tyto obchodní podmínky upravují vztahy mezi kupujícím a prodávajícím v oblasti prodeje různých náplní do elektronických cigaret [Premium Vape]

  ]. (dále jen „Prodávající“) a jejími zákazníky (dále jen „Kupující“).

 • Prodávajícím je společnost BT Team s.r.o. se sídlem Sládkova 372/8, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, která je registrovaným podnikatelským subjektem s IČ 21314454, která prodává náplně do elektronických cigaret.
 • Kontaktní údaje na Prodávajícího jsou:
 • e-mail: [email protected]
 • číslo: [+420 775 404 529]
 • Kupujícím se rozumí každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s Prodávajícím nebo s ním jinak jedná za účelem koupě zboží nabízeného Prodejcem.
 • Při zahájení právního jednání předává Kupující Prodávajícímu pouze své kontaktní údaje, nutné pro bezproblémové vyřízení objednávky, popřípadě údaje, které chce mít uvedeny na nákupních dokladech.
 • Právní vztahy Prodávajícího s Kupujícím výslovně neupravené těmito obchodními podmínkami se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., (občanský zákoník), zák. č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele, jakož i právními předpisy souvisejícími.
 • Kupující si je vědom, že mu koupí produktů, jež jsou v obchodní nabídce Prodávajícího, nevznikají žádná práva na používání registrovaných značek, obchodních názvů, firemních log či patentů Prodávajícího nebo dalších firem, není-li v konkrétním případě zvláštní smlouvou sjednáno jinak.

II. Bezpečnost a ochrana informací

 • Uzavřením smlouvy Kupující potvrzuje, že osobní údaje, které uvedl jsou pravdivé a souhlasí s tím, aby poskytnuté údaje byly Prodávajícím zpracovány a uchovány v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů a Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (GDPR).
 • Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje Kupujícího budou použity pouze k uskutečnění plnění smlouvy a nebudou jinak zveřejněny nebo poskytnuty třetí osobě; s výjimkou situace související s distribucí či platebním stykem týkajícího se objednaného zboží (sdělení jména a adresy dodání).
 • Více se o ochraně osobních údajů dočtete v dokumentu s názvem Jak chráníme Vaše osobní údaje, který je dostupný na internetových stránkách Prodejce.

III. Objednávání

 • Prodávající nedisponuje tzv. kamenným obchodem, kde si může Kupující zboží osobně prohlédnout a vyzvednout. Pro účel nabídky zboží slouží internetový obchod, který je provozován na webové adrese [[email protected], [email protected]], tudíž je k dispozici 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.
 • Kupující od Prodávajícího kupuje zboží za cenu platnou v okamžiku objednání. Kupní cena je vždy uvedena u konkrétního zboží v internetovém obchodě.

Náklady na poštovné a balné nese kupující dle způsobu, který zvolil při objednání zboží. Tyto náklady se řídí cenami uvedenými v článku X. těchto obchodních podmínek.

IV. Uzavření smlouvy

 • K uzavření kupní smlouvy dochází na základě přijetí nabídky Prodávajícího Kupujícím prostřednictvím objednání zboží, které je uvedeno na internetových stránkách Prodejce. Objednávku nelze učinit
 • Každá smlouva uzavřená mezi prodávajícím a kupujícím může být uzavřena pouze v českém a polském jazyce
 • Převzetí nevyžádaného plnění ze strany Kupujícího neznamená přijetí nabídky. V případě přebírání nevyžádaného plnění je Kupující povinen o existenci tohoto plnění Prodávajícího informovat.
 • Po dokončení objednávky bude Kupujícímu elektronickou cestou zasláno potvrzení objednávky (uzavření kupní smlouvy). Objednávka Kupujícího zůstává uložena u Prodávajícího.
 • Chyby vzniklé při zadávání dat před podáním objednávky může Kupující opravit pouze do odeslání objednávky. Po odeslání objednávky Prodávajícímu může Kupující Prodávajícího o těchto chybách informovat prostřednictvím jeho kontaktních údajů. Pro Prodávajícího jsou tyto změny právně závazné pouze v případě, že Kupujícímu písemně potvrdí, že je s nimi srozuměn.

V. Odstoupení od smlouvy

 • V případě, že Kupující odebral zboží jiným způsobem než osobně, tedy když mu bylo objednané zboží doručeno dopravní službou, je lhůta pro odstoupení od smlouvy 14 dní od doručení.
 • Naplní-li Kupující všechny náležitosti pro odstoupení od spotřebitelské smlouvy uzavřené distančním způsobem a rozhodne-li se pro odstoupení ve shora uvedené lhůtě, je nutno splnit následující podmínky:
 • [Odeslat dopis (nejlépe e-mailem na adresu [email protected],) s textem: „Já …………. (jméno Kupujícího) jsem dne DD.MM.RRRR uzavřel smlouvu č. (číslo objednávky/faktury) se společností Premium Vape. V návaznosti na ustanovení zák. č. 89/2012 Sb. o spotřebitelských smlouvách uzavřených distančním způsobem tímto jednostranně odstupuji od výše uvedené smlouvy, požaduji vrácení uhrazené částky za zboží na účet číslo: …………………/……… a prohlašuji, že splňuji všechny zákonné požadavky pro toto odstoupení od smlouvy dle příslušných právních předpisů“.]
 • [V případě písemného vyhotovení dopisu je Kupující povinen opatřit dopis příslušným datem a vlastnoručním podpisem.]
 • [Zboží odesílané a doručené zpět na adresu Prodávajícího musí být nepoškozené, kompletní (včetně příslušenství, návodu atd.) a s kopií dokladu o koupi. V případě nedodržení některé z uvedených náležitostí má Prodávající právo odmítnout vrácené zboží nebo poměrně snížit částku, za kterou bude zboží přijato zpět.]
 • [Možnost odstoupit od smlouvy se nevztahuje na zboží upravené dle přání Kupujícího a jiné zboží, které nelze vrátit do původního stavu před koupí.]

VI. Práva z vadného plnění

 • Prodávající odpovídá kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:
 • má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající popsal.
 • se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití Prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá;
 • je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo jakosti;
 • zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.
 • Právo z vadného plnění Kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.
 • Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, tedy takovým porušením o kterém, kdyby Kupující před koupí věděl, koupi by neučinil, má Kupující právo:
 • na výměnu zboží
 • na přiměřenou slevu z kupní ceny;
 • na odstoupení od smlouvy.
 • Nelze-li vadu odstranit a nelze-li pro ni zboží řádně užívat, může Kupující odstoupit od smlouvy nebo může zboží vyměnit za nové.
 • Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má Kupující právo na výměnu zboží, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny.

Kupující sdělí Prodávajícímu, jaké právo si zvolil při oznámení vady nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže Kupující měnit bez souhlasu Prodávajícího. Neoznámí-li Kupující vadu bez zbytečného odkladu poté, co se vada na zboží vyskytla, pozbývá své právo z podstatného porušení smlouvy a nadále může již uplatňovat jen práva, která vyplývají z vady, jež je nepodstatným porušením smlouvy.

VII. Reklamace zboží

 • V případě reklamace, může Kupující informovat Prodávajícího jednou z následujících možností:
 • na e-mailovou adresu: [email protected]
 • číslo: [+420 775 404 529]
 • Reklamace včetně vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 24h ode dne uplatnění reklamace.
 • Ke každému zboží je přikládán prodejní doklad a návod k použití. Převzetím zboží zákazník stvrzuje svůj souhlas se záručními a obchodními podmínkami.
 • Mimosoudním řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je oprávněna provádět Česká obchodní inspekce, IČO: 000 20 869, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.coi.cz/.
 • V případě, že nebude spor urovnán mimosoudně, řeší vzájemné spory mezi Prodávajícím a Kupujícím obecné soudy. Rozhodné právo pro řešení sporů v případě uzavření smlouvy s cizincem je výhradně české.

VIII. Informace o zboží

 • Informace o zboží nabízeném v internetovém obchodu Prodávajícího mají pouze ilustrační charakter a v detailech se mohou lišit od dodávaného zboží.

V internetovém obchodě jsou vždy aktuální a platné ceny nabízeného zboží včetně DPH. V ceně zboží není zahrnuto poštovné a balné.

IX. Platební podmínky

 • Objednané zboží je možné zaplatit:
 • platbou v hotovosti při doručení zboží (hotovost přebírá od Kupujícího dopravce)
 • platbou pomocí převodu na účet Prodávajícího po dokončení objednávky.
 • Zboží zůstává do úplného zaplacení majetkem Prodávajícího.
 • B2B (business to business): Transakce jsou prováděny výhradně v rámci obchodního vztahu a platební a dodací podmínky mohou být upraveny dle individuálních dohod mezi stranami.


X. Dodací podmínky

 • Zasílání dopravní službou: Objednané zboží bude odesláno zvolenou dopravní službou. Dopravce garantuje doručení zásilky kamkoliv po ČR do 48 hodin. Cena dopravy se řídí dle ceníku dopravce aktuálního v den objednávky..
 • Kupující je povinen při dodání zboží převzít s výjimkou uvedenou v čl. X. odst. 5 těchto obchodních podmínek. Nepřevezme-li kupující zboží při dodání, je Prodávající oprávněn od kupní smlouvy odstoupit.
 • Pokud je z důvodu na straně Kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je Kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, jakož i náklady spojené s jiným způsobem doručení.
 • Při přebírání zboží od dopravce je Kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a případné závady oznámit dopravci. Zboží se zjevně poškozeným obalem není Kupující povinen od dopravce převzít.
 • Podpisem dodacího listu kupující stvrzuje, že zásilka zboží splňovala všechny podmínky a náležitosti a na případnou pozdější reklamaci ohledně porušení obalu zásilky nebude brán zřetel.
 • Další práva a povinnosti při dopravě zboží mohou být upraveny v příslušných dodacích podmínkách dopravce.

XI. Závěrečná ustanovení

 • Tyto obchodní podmínky tvoří nedílnou součást každé smlouvy uzavřené mezi Prodávajícím a Kupujícím s platností od [15.12.2022.]
 • Aktuální obchodní podmínky jsou k dispozici na internetových stránkách Prodávajícího.
 • Zákaz prodeje osobám mladším 18-ti let! Omezení prodeje tabákových výrobků, elektronických cigaret a alkoholu osobám mladších 18-ti let dle Zákon č. 65/2017 Sb. o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů ve znění zákonů č. 225/2006 Sb. a č. 274/2008 Sb.
 • Prodávající si vyhrazuje právo změnit tyto obchodní podmínky bez předchozího upozornění. Premium Vape
0
 • The minimum allowed order total value is 45,00 . Please consider increasing the quantity in your cart.
0
Twój koszyk
Twój koszyk jest pustyWejdź do sklepu